ต้นสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. "โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"
2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน
4. โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย
5. การเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน
7. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
8. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒